margherita

tomato sauce, mozzarella, fresh herbs 16.95