margherita

tomato sauce, mozzarella, fresh herbs 18.95